RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Dobry wynik BTA w Raporcie Rzecznika Finansowego 04 grudnia 2015

Kilka dni temu Rzecznik Finansowy opublikował raport pt. „Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie 01.01.2015 r. – 10.10.2015 r.”. Na tle innych zakładów ubezpieczeniowych „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce prezentuje się okazale. Za nieprawidłowości w działalności naszego Partnera wpłynęło jedynie 8 skarg, co stanowi 0,095% ogólnej liczby skarg.

W okresie od 01.01.2015 r. do 10.10.2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 11612 pisemnych skarg zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Tradycyjnie najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 5370 skarg, co stanowiło 46,2% ogółu spraw. Wśród nich najwięcej spraw odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – 4419 skarg (38,1%). 688 spraw (5,9%) dotyczyło skarg w zakresie autocasco, 89 skarg (0,8%) wiązało się z roszczeniami regresowymi zakładów ubezpieczeniowych. Część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 29 skarg (0,2%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (47 skarg, tj. 0,4% ogółu).

Ogółem w dziale II odnotowano 8387 skarg odnoszących się do nieprawidłowości, co stanowiło 72,2% wszystkich spraw. Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II z siedzibą w Polsce wpłynęło 7245 skarg, a 885 spraw odnosiło się do działalności Oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce.

Jak w Raporcie Rzecznika Finansowego prezentuje się BTA?

BTA prezentuje się okazale – posiada ok. 0,9% udziału w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, a na jej działalność wpłynęło jedynie 8 skarg, co stanowi 0,095% ogólnej liczby skarg z zakresu działu II.

Raport potwierdza bardzo wysoką jakość obsługi likwidowanych szkód przez RESO Europa Service Sp. z o. o. Cieszę się, że włożona praca nad doskonaleniem jakości naszych działań jest widoczna na rynku. Jednak na tym nie poprzestajemy. Dążymy do tego, aby jeszcze bardziej poprawić jakość naszych usług. Dlatego jednym z wytyczonych celów na przyszły 2016 rok, jest dążenie do sukcesywnego zmniejszania ilości skarg zgłaszanych przez naszych Klientów – powiedziała Anna Szukiłowicz, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód RESO Europa Service Sp. z o. o.

11 października 2015 roku urząd Rzecznika Ubezpieczonych został przekształcony w urząd Rzecznika Finansowego. Niezakończone dotychczas postępowania Rzecznika Ubezpieczonych będą kontynuowane przez Rzecznika Finansowego.