RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

 •  
 •                                          

 •  

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Likwidacja szkód

Rozwiń zawartość

1. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu posiadającego ubezpieczenie OC w innej firmie, co mam zrobić?

Należy skontaktować się (telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila) z firmą ubezpieczeniową sprawcy zdarzenia, w celu zgłoszenia szkody.

Podczas zgłoszenia konieczne jest posiadanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, numeru polisy OC sprawy i numeru rejestracyjnego pojazdu.

O pozostałych dokumentach, niezbędnych w procesie likwidacji powiadomi Państwa odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeń.

2. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu ubezpieczonego w innym kraju, co mam zrobić?

Proszę zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które udzieli niezbędnych informacji i pomoże w zgłoszeniu szkody.

Przy zgłaszaniu szkody wymagane jest posiadanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, numeru polisy OC sprawy i numeru rejestracyjnego pojazdu.

O pozostałych dokumentach niezbędnych w procesie likwidacji powiadomi Państwa odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeń.

3. Jestem sprawcą wypadku lub kolizji, co mam zrobić?

W przypadku zdarzenia, w którym nie ma rannych należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, a kolejno przekazać je Poszkodowanemu wraz z numerem polisy OC.

Proszę również poinformować Pokrzywdzonego, żeby skontaktował się z nami telefonicznie, w celu zgłoszenia szkody.

Z kolei w przypadku zdarzenia, w którym są ranni (nawet lekko), trzeba wezwać pogotowie i policję oraz poinformować Poszkodowanego, aby skontaktował się z nami telefonicznie, w celu zgłoszenia szkody.

4. Zgłosiłem szkodę, ale chciałbym zrezygnować z jej likwidowania, w jaki sposób mogę to zrobić?

Proszę przesłać do nas pisemną rezygnację z likwidacji szkody, zawierając w niej:

 • numer polisy, której dotyczy szkoda
 • numer szkody
 • dane osobowe ubezpieczonego
 • oświadczenie o rezygnacji z likwidacji szkody
 • przyczyna rezygnacji
 • własnoręczny podpis ubezpieczonego

Rezygnację można złożyć do momentu wypłaty odszkodowania.

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem:

5. Kiedy spotka się ze mną  rzeczoznawca?

Dogodny termin i miejsce oględzin ustalą Państwo wspólnie z naszym rzeczoznawcą, który skontaktuje się w ciągu 72 godz. (3 dni robocze) od dnia zgłoszenia szkody.

6. Co należy przygotować – oryginały czy kserokopie dokumentów?

W oryginalne powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 • wypełniony druk zgłoszenia szkody
 • oświadczenie sprawcy spisane na miejscu zdarzenia, jeśli zostało sporządzone
 • notatka policyjna
 • wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa

Pozostałe dokumenty, które nie zostały tu wyszczególnione można przesłać w postaci kopii lub skanów.

7. Czy dokumenty trzeba wysyłać pocztą?

Dokumenty, które nie zostaną udostępnione dla naszego rzeczoznawcy podczas dokonywania oględzin można przesłać za pośrednictwem:

Każdy dokument proszę oznaczyć numerem szkody podanym przez specjalistę przy rejestracji szkody.

8. Jak przebiega proces likwidacji szkody?

Proces likwidacji szkody przebiega następująco:

 • przyjęcie zgłoszenia (zarejestrowanie szkody)
 • oględziny uszkodzonego pojazdu
 • gromadzenie i analiza dokumentacji
 • ustalanie odpowiedzialności i rozmiaru szkody
 • w zależności od sytuacji może zostać powołana komisja lekarska
 • w zależności od sytuacji mogą zostać przeprowadzone oględziny ponaprawcze pojazdu
 • przyjęcie decyzji
 • wypłata odszkodowania (przy pozytywnej decyzji)

9. Jakie są sposoby rozliczenia szkody na pojeździe?

Rozliczenie wyliczane jest na podstawie kosztorysu – wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o wycenę, sporządzoną przez likwidatora, który bazuje na systemach eksperckich,  bez konieczności dokumentowania kosztów przeprowadzonej naprawy.

10. Co się dzieje w przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekracza wartość wyliczenia sporządzonego przez Balcia Insurance SE?

Przed przystąpieniem do naprawy proszę skontaktować się z nami, w celu przedstawienia kosztorysu sporządzonego przez warsztat wykonujący naprawę pojazdu i ustalenia dalszych czynności.

Po dokonanej naprawie niezbędne jest przedstawienie faktur dokumentujących naprawę. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Balcia Insurance SE może dokonać oględzin ponaprawczych pojazdu.

11. Po oględzinach odkryłem większy zakres uszkodzeń w pojeździe, co powinienem zrobić?

Należy dostarczyć do nas dokładny opis ujawnionych uszkodzeń. Dokumenty można przesłać za pośrednictwem:

Na tej podstawie Balcia Insurance SE dokona dodatkowych oględzin uszkodzonego pojazdu.

12. W ciągu ilu dni od zgłoszenia szkody otrzymam odszkodowanie?

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji o odszkodowaniu w ciągu 30 dni otrzymają Państwo pismo informujące o przyczynach braku decyzji i dalszym postępowaniu.

Podstawa prawna: Art. 14 pkt. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sprzedaż pojazdu

Rozwiń zawartość

1. Sprzedałem samochód, co mam zrobić?

Obowiązkiem sprzedającego jest w ciągu 14 dni od daty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży powiadomić zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, przesyłając zawiadomienie o zbyciu pojazdu lub kopię umowy kupna-sprzedaży.

 

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem:

2. Co mam zrobić w przypadku sprzedaży pojazdu za granicę?

W przypadku sprzedaży pojazdu za granicę należy dopilnować formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu.

W tym celu proszę udać się wraz z nabywcą do wydziału komunikacji (Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego), aby wyrejestrować pojazd i otrzymać decyzję o wycofaniu go z ruchu drogowego.

3. Co się stanie w przypadku, gdy nie powiadomię zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu?

W przypadku niepowiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, trzeba będzie ponieść solidarną odpowiedzialność wraz z nabywcą tego pojazdu za zapłatę składki od dnia zbycia pojazdu do momentu powiadomienia zakładu ubezpieczeń.

Wniosek o rekalkulację składki.

Zakup pojazdu

Rozwiń zawartość

1. Kupiłem pojazd z polisą zawartą w Balcia Insurance SE, co kolejno mam zrobić?

Po zakupie pojazdu mogą Państwo korzystać z polisy OC przez cały okres jej trwania lub wypowiedzieć ją w każdym dowolnym momencie, aż do ostatniego dnia jej obowiązywania.

2. Chcę korzystać z umowy OC, co mam zrobić, żeby przepisać ją na siebie?

Aby przepisać umowę OC należy przesłać dokumenty, w celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki.

3. Jakie dokumenty trzeba przesłać w celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki?

W celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki należy wysłać poniższe dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rekalkulację składki
 • kopia polisy ubezpieczenia OC zawartej w Balcia Insurance SE
 • zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia wystawione przez poprzedniego ubezpieczyciela/ubezpieczycieli lub UFG

Pobierz wniosek o rekalkulację składki

 

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem:

4. Co to jest rekalkulacja składki?

Rekalkulacja składki jest to ponowne przeliczenie składki polisy OC, którą przeprowadza się od dnia nabycia pojazdu do końca obowiązywania polisy z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających (tj. wieku właściciela-współwłaściciela, ilości szkód wyrządzonych w ostatnim okresie itp.), w ramach obowiązującej taryfy składek.

5. Kryteria przeprowadzenia rekalkulacji składki

 • Właściciel lub współwłaściciel młodociany poniżej 29 roku życia
 • Polisa nieopłacona
 • Prawo jazdy poniżej 2 lat
 • Polisa ratalna
 • Była wyrządzona szkoda na tej polisie

Wypowiedzenie polisy

Rozwiń zawartość

1. W jaki sposób wypowiedzieć polisę OC po zakupie pojazdu?

W przypadku nabycia pojazdu z ważną polisą OC można ją wypowiedzieć w każdym dowolnym momencie jej trwania, aż do zakończenia okresu jej obowiązywania. W tym celu  można skorzystać z poniższych druków:

 

Pobierz druk: Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę

 

Dokument wypowiedzenia można przesłać za pośrednictwem:

2. Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Czytelnie wypełnione wypowiedzenie powinno zawierać:

 • numer polisy, którą wypowiadamy
 • dane osobowe nabywcy/ubezpieczonego
 • dane pojazdu
 • własnoręczny podpis wypowiadającego

3. W jaki sposób i gdzie można złożyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie polisy należy złożyć na piśmie i przesłać listem poleconym na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, lub za pośrednictwem e-mail: wypowiedzenia@reso.com.pl

Wypowiedzenie można też złożyć osobiście u agenta działającego w imieniu firmy bądź w siedzibie RESO.

Zwrot składki

Rozwiń zawartość

1. Kiedy przysługuje zwrot składki w przypadku sprzedaży pojazdu?

W przypadku sprzedaży pojazdu zwrot składki zostanie wypłacony jeśli nowy właściciel wypowie na piśmie zawartą umowę OC. Zwrot składki będzie przysługiwał za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej.

2. W jaki sposób zostanie wypłacony zwrot składki?

Zwrot składki wypłacany jest:

 • na rachunek bankowy
 • autowypłatą

Dyspozycja zwrotu składki

 

Wniosek o zwrot składki można przesłać za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres e-mail: zwroty@reso.com.pl
 • poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ważne informacje

Rozwiń zawartość

1. Dokonując wpłaty na rachunek bankowy należy dokładnie sprecyzować tytuł przelewu np.:

 • opłata do polisy OPL-PA2 0000000
 • opłata do regresu TAB-000000-0000
 • aneks do polisy OPL-PA2 0000000/0
 • rata za polisę FPL-PA2 0000000

2. Po sprzedaniu pojazdu istnieje obowiązek:

 • przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (najczęściej w postaci polisy ubezpieczeniowej)
 • powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od daty przeniesienia prawa własności i danych nowego Posiadacza

Istnieje możliwość wysłania zeskanowanych dokumentów drogą elektroniczną: aneksy@reso.com.pl

 

Informacja dotycząca nowego posiadacza pojazdu powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • nazwę firmy
 • siedzibę i REGON firmy

Sankcją za niespełnienie powyższego obowiązku jest ponoszenie przez Zbywcę pojazdu odpowiedzialności solidarnej wraz z nowym właścicielem wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej za okres od dnia przeniesienia praw własności pojazdu do dnia powiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń.
Warto też pamiętać, aby umowa kupna-sprzedaży/darowizny była wypełniona czytelnie i zawierała wszystkie niezbędne dane tj:

 • datę zawarcia umowy sprzedaży/darowizny
 • dane Sprzedającego
 • dane Kupującego
 • dane dotyczące pojazdu (nr. rej., VIN, pojemność)
 • czytelny podpis Sprzedającego i Kupującego

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 

3. Zwrot składki może przysługiwać:

 • po sprzedaży pojazdu, jeżeli Nabywca złoży wypowiedzenie
 • po wyrejestrowaniu pojazdu
 • po odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy pojazd nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy OC
 • po wydaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów

Zwrot składki musi zostać wypłacony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji przez zakład ubezpieczeń o rozwiązaniu umowy OC przed upływem okresu, na który została zawarta, z innych przyczyn niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Przelew na rachunek bankowy to najlepszy i najprostszy sposób otrzymania zwrotu składki

 

Wniosek o zwrot niewykorzystanej składki

4. Rezygnując z polisy OC należy pamiętać:

 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wysłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, rozwiąże się w dniu nadania tego listu
 • w przypadku wysłania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia np. u operatora niepublicznego, umowa OOC ulegnie rozwiązaniu z dniem otrzymania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela
 • w przypadku składania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu zakładu ubezpieczeń, umowa OC ulegnie rozwiązaniu z dniem doręczenia wypowiedzenia agentowi

Składając wypowiedzenie umowy OC warto się upewnić, iż posiadamy inną ważną umowę ubezpieczenia na dany pojazd.

Uwaga: Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych skutkuje karą nałożoną  przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w postaci opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, a w razie powstania szkody – zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez UFG wraz z poniesionymi przez Fundusz kosztami z tego tytułu.

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez Nabywcę
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC na koniec okresu ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia

 

5. Zmiany danych w polisie

W przypadku zmiany numeru VIN, numeru rejestracyjnego, korekty modelu lub marki samochodu, jak i zmiany nazwiska, adresu należy kierować za pośrednictwem poczty elektroczninej na adres korekty@reso.com.pl zgodnie z art. 18 ust. 2. Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.