Sprawdzony partner - w ubezpieczeniach

Sprawdzony partner

w ubezpieczeniach

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Sprzedaż pojazdu

Rozwiń zawartość

1. Sprzedałem samochód, co mam zrobić?

Obowiązkiem sprzedającego jest w ciągu 14 dni od daty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży powiadomić zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, przesyłając zawiadomienie o zbyciu pojazdu lub kopię umowy kupna-sprzedaży.

 

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem:

2. Co mam zrobić w przypadku sprzedaży pojazdu za granicę?

W przypadku sprzedaży pojazdu za granicę należy dopilnować formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu.

W tym celu proszę udać się wraz z nabywcą do wydziału komunikacji (Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego), aby wyrejestrować pojazd i otrzymać decyzję o wycofaniu go z ruchu drogowego.

3. Co się stanie w przypadku, gdy nie powiadomię zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu?

W przypadku niepowiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, trzeba będzie ponieść solidarną odpowiedzialność wraz z nabywcą tego pojazdu za zapłatę składki od dnia zbycia pojazdu do momentu powiadomienia zakładu ubezpieczeń.

Skorzystaj z naszego elektronicznego formularza - Rekalkulacja składki

Zakup pojazdu

Rozwiń zawartość

1. Kupiłem pojazd z polisą zawartą w Balcia Insurance SE, co kolejno mam zrobić?

Po zakupie pojazdu mogą Państwo korzystać z polisy OC przez cały okres jej trwania lub wypowiedzieć ją w każdym dowolnym momencie, aż do ostatniego dnia jej obowiązywania.

2. Chcę korzystać z umowy OC, co mam zrobić, żeby przepisać ją na siebie?

Aby przepisać umowę OC należy przesłać dokumenty, w celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki.

4. Co to jest rekalkulacja składki?

Rekalkulacja składki jest to ponowne przeliczenie składki polisy OC, którą przeprowadza się od dnia nabycia pojazdu do końca obowiązywania polisy z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających (tj. wieku właściciela-współwłaściciela, ilości szkód wyrządzonych w ostatnim okresie itp.), w ramach obowiązującej taryfy składek.

5. Kryteria przeprowadzenia rekalkulacji składki

 • Właściciel lub współwłaściciel młodociany poniżej 29 roku życia
 • Polisa nieopłacona
 • Prawo jazdy poniżej 2 lat
 • Polisa ratalna
 • Była wyrządzona szkoda na tej polisie

Wypowiedzenie polisy

Rozwiń zawartość

1. W jaki sposób wypowiedzieć polisę OC po zakupie pojazdu?

W przypadku nabycia pojazdu z ważną polisą OC można ją wypowiedzieć w każdym dowolnym momencie jej trwania, aż do zakończenia okresu jej obowiązywania.

 

Dokument wypowiedzenia można przesłać za pośrednictwem:

2. Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Czytelnie wypełnione wypowiedzenie powinno zawierać:

 • numer polisy, którą wypowiadamy
 • dane osobowe nabywcy/ubezpieczonego
 • dane pojazdu
 • własnoręczny podpis wypowiadającego

3. W jaki sposób i gdzie można złożyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie polisy należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego formularza

Wypowiedzenie można też złożyć osobiście u agenta działającego w imieniu firmy bądź w siedzibie RESO.

Zwrot składki

Rozwiń zawartość

1. Kiedy przysługuje zwrot składki w przypadku sprzedaży pojazdu?

W przypadku sprzedaży pojazdu zwrot składki zostanie wypłacony jeśli nowy właściciel wypowie na piśmie zawartą umowę OC. Zwrot składki będzie przysługiwał za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej.

2. W jaki sposób zostanie wypłacony zwrot składki?

Zwrot składki wypłacany jest:

 • na rachunek bankowy
 • autowypłatą

Wniosek o zwrot składki można przesłać za pośrednictwem:

Ważne informacje

Rozwiń zawartość

1. Dokonując wpłaty na rachunek bankowy należy dokładnie sprecyzować tytuł przelewu np.:

 • opłata do polisy OPL-PA2 0000000
 • opłata do regresu TAB-000000-0000
 • aneks do polisy OPL-PA2 0000000/0
 • rata za polisę FPL-PA2 0000000

2. Po sprzedaniu pojazdu istnieje obowiązek:

 • przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (najczęściej w postaci polisy ubezpieczeniowej)
 • powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od daty przeniesienia prawa własności i danych nowego Posiadacza

Istnieje możliwość wysłania dokumentów za pomocą elektronicznych formularzy.

 

Informacja dotycząca nowego posiadacza pojazdu powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • nazwę firmy
 • siedzibę i REGON firmy

Sankcją za niespełnienie powyższego obowiązku jest ponoszenie przez Zbywcę pojazdu odpowiedzialności solidarnej wraz z nowym właścicielem wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej za okres od dnia przeniesienia praw własności pojazdu do dnia powiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń.
Warto też pamiętać, aby umowa kupna-sprzedaży/darowizny była wypełniona czytelnie i zawierała wszystkie niezbędne dane tj:

 • datę zawarcia umowy sprzedaży/darowizny
 • dane Sprzedającego
 • dane Kupującego
 • dane dotyczące pojazdu (nr. rej., VIN, pojemność)
 • czytelny podpis Sprzedającego i Kupującego

 

3. Zwrot składki może przysługiwać:

 • po sprzedaży pojazdu, jeżeli Nabywca złoży wypowiedzenie
 • po wyrejestrowaniu pojazdu
 • po odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy pojazd nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy OC
 • po wydaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów

Zwrot składki musi zostać wypłacony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji przez zakład ubezpieczeń o rozwiązaniu umowy OC przed upływem okresu, na który została zawarta, z innych przyczyn niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Przelew na rachunek bankowy to najlepszy i najprostszy sposób otrzymania zwrotu składki

 

Złóż wniosek za pośrednictwem elektronicznego formularza

4. Rezygnując z polisy OC należy pamiętać:

 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wysłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, rozwiąże się w dniu nadania tego listu
 • w przypadku wysłania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia np. u operatora niepublicznego, umowa OOC ulegnie rozwiązaniu z dniem otrzymania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela
 • w przypadku składania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu zakładu ubezpieczeń, umowa OC ulegnie rozwiązaniu z dniem doręczenia wypowiedzenia agentowi

Składając wypowiedzenie umowy OC warto się upewnić, iż posiadamy inną ważną umowę ubezpieczenia na dany pojazd.

Uwaga: Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych skutkuje karą nałożoną  przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w postaci opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, a w razie powstania szkody – zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez UFG wraz z poniesionymi przez Fundusz kosztami z tego tytułu.

 

Wypowiedz umowę ubezpieczenia za pośrednictwem formularza

 

5. Zmiany danych w polisie

W przypadku zmiany numeru VIN, numeru rejestracyjnego, korekty modelu lub marki samochodu, jak i zmiany nazwiska, adresu należy kierować za pośrednictwem elektronicznego formularza zgodnie z art. 18 ust. 2. Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ustawienia plików cookies

Drodzy Użytkownicy,

Wykorzystujemy pliki cookie niezbędne, analityczne i marketingowe do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, spersonalizowania treści i reklam, analizowania ruchu w naszej witrynie oraz w celach statystycznych. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Jeśli zgadzasz się abyśmy wykorzystywali wszystkie wskazane powyżej pliki cookie do celów powyżej wymienionych prosimy o kliknięcie „Zgadzam się”. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś zdecydować, które z plików cookie będą mogły być wykorzystywane prosimy o wejście w Ustawienia szczegółowe i dokonanie wyboru. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w naszej polityce. Pamiętaj, że w  każdej chwili możesz zmienić zdanie odnośnie ustawień plików cookie.

Zgadzam się Ustawienia

Niezbędne

Zarówno te pliki cookie, jak i podobne rozwiązania są nam potrzebne, aby zapewnić działanie podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Powyższe obejmuje na przykład zapisywanie tych ustawień.

(zawsze aktywne)

Analityczne

Ponadto chcielibyśmy lepiej poznać, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, aby zoptymalizować ją dla Ciebie i innych użytkowników. W tym celu
wykorzystujemy pliki cookie i podobne rozwiązania, które umożliwiają mapowanie zachowań użytkowników, a tym samym pozwolą nam udoskonalić przedstawianą Tobie ofertę.

Marketingowe, remarketingowe, udostępnianie danych stronom trzecim

Aby zapewnić nam możliwość dostosowania naszych kampanii marketingowych do Twoich potrzeb, zbieramy informacje o tym, w jaki sposób trafiasz na naszą witrynę internetową i w jaki sposób korzystasz reagujesz na nasze reklamy. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej ulepszyć nie tylko nasze reklamy, ale także treści na naszej stronie. Nasi partnerzy marketingowi także wykorzystują te informacje do własnych celów, np. do personalizacji kont użytkowników lub profili na swojej platformie.

Zamknij ustawienia