Sprawdzony partner - w ubezpieczeniach

Sprawdzony partner

w ubezpieczeniach

Polityka prywatności i plików cookies

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Polityka prywatności

Rozdział II – Polityka plików cookies

 

 

Rozdział I - Polityka prywatności

 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w RESO Europa Service Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest RESO Europa Service Sp. z o.o. (dalej: RESO) z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki (dalej Administrator).

 

Kontakt z Administratorem

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez email: iod@reso.com.pl

 

Źródło pozyskiwania danych osobowych

 

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od osób/podmiotów trzecich np. podmiotu w imieniu, którego Państwo występują lub naszych Partnerów, a także z innych ogólnodostępnych rejestrów. Informacje uzyskujemy również poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego lub poprzez pliki cookies.

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

 

W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz ewentualnie inne dane, które Państwo podali. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 
Cel przetwarzania danych  Podstawa prawna
Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.   Prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
Zawarcie u wykonanie umowy - w przypadku, gdy są Państwo stroną umowy.   Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  
Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują oraz utrzymania kontaktów biznesowych.   Prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.     Prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą.   Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  
Wysyłka treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych produktów, aktualnej oferty) pocztą elektroniczną.   Dobrowolne wyrażona zgoda - art. 6 ust. lit. a) RODO
Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego.   Prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
Przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia.   W zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowejgo zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.  
Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie.   Prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Profilowanie danych osobowych

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych do podmiotów działających na terenie USA odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.
 • dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłożone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 • dane osobowe przetwarzane w celach rektrutacyjnych będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, w którym biorą Państwo udział. W przypadku dotakowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie.

Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22(1) Kodeksu pracy jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

Przysługujące prawa

 

Przysługujące Państwu prawo do:

 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także praw do przenoszenia danych.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby.
 • w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego - prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania, któego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prośba o realizację przysługujących praw można złożyć dane kontaktowe podane na wstępie.

 

 

Rozdział II - Polityka prywatności

 

Kluczowe informacje

 

Pliki „cookies” (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do Twojej przeglądarki i przechowywane na Twoim komputerze. Ciasteczka pomagają nam analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część naszej strony internetowej była odwiedzana. Nasza strona internetowa używa również plików cookies, by móc traktować Cię indywidualnie, dostosowując tym samym nasze działania do Twoich potrzeb poprzez gromadzenie oraz zapamiętywanie informacji o Twoich preferencjach oraz w celu umożliwienia Ci logowania się do Twojego konta. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów analizy danych statystycznych, następnie zaś są usuwane z naszego systemu.

 

Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej Strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki).

 

W celu monitorowania i ulepszania naszej strony internetowej gromadzimy zbiorcze informacje na Twój temat w momencie, kiedy przeglądasz naszą stronę, w tym szczegóły dotyczące Twego systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, nazwy domeny, adresu IP, adresu URL, z którego trafiasz na naszą stronę i pod który się udajesz oraz które podstrony naszej strony internetowej odwiedzasz. Możemy prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać te dane zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub innych celach promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych. Z tych samych względów możemy gromadzić informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z Internetu poprzez wykorzystywanie ciasteczek zapisanych na twardym dysku w Twoim komputerze. Ciasteczka zawierają informacje, które przenoszone są na twardy dysk Twojego komputera. Pomaga nam to w udoskonalaniu naszej Strony internetowej i oferowaniu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług.

 

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

Niezbędne pliki cookies. Pliki cookies tego typu są niezbędne, by móc poruszać się po naszej stronie internetowej oraz korzystać z niej, zapewniając np. dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny.


Wydajnościowe pliki cookies. Pliki tego typu zbierają informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, np. które strony są najczęściej odwiedzane lub czy otrzymują komunikaty o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Te pliki cookies nie zbierają informacji, które identyfikują użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są łączone i przez to są anonimowe. Używane są wyłącznie w celu polepszenia funkcjonowania naszej Strony internetowej.


Funkcjonalne pliki cookies. Pliki tego typu umożliwiają zapamiętanie wyborów użytkownika strony internetowej (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym znajduje się użytkownik) w celu ulepszenia funkcjonalności bardziej dostosowanych do użytkownika. Pliki te zapamiętują również zmiany wielkości tekstu, czcionki oraz tych funkcjonalności strony internetowej, które można dostosować. Informacje zebrane przez ciasteczka są anonimowe i nie mogą służyć do śledzenia Twojej aktywności na innych stronach internetowych.

 

Pozostałe informacje:

 

Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat zanim na Twoim komputerze zostaną zapisane informacje w postaci plików cookies. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej Strony internetowej. Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu. Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć tutaj: www.allaboutcookies.org.

Ustawienia plików cookies

Drodzy Użytkownicy,

Wykorzystujemy pliki cookie niezbędne, analityczne i marketingowe do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, spersonalizowania treści i reklam, analizowania ruchu w naszej witrynie oraz w celach statystycznych. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Jeśli zgadzasz się abyśmy wykorzystywali wszystkie wskazane powyżej pliki cookie do celów powyżej wymienionych prosimy o kliknięcie „Zgadzam się”. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś zdecydować, które z plików cookie będą mogły być wykorzystywane prosimy o wejście w Ustawienia szczegółowe i dokonanie wyboru. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w naszej polityce. Pamiętaj, że w  każdej chwili możesz zmienić zdanie odnośnie ustawień plików cookie.

Zgadzam się Ustawienia

Niezbędne

Zarówno te pliki cookie, jak i podobne rozwiązania są nam potrzebne, aby zapewnić działanie podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Powyższe obejmuje na przykład zapisywanie tych ustawień.

(zawsze aktywne)

Analityczne

Ponadto chcielibyśmy lepiej poznać, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, aby zoptymalizować ją dla Ciebie i innych użytkowników. W tym celu
wykorzystujemy pliki cookie i podobne rozwiązania, które umożliwiają mapowanie zachowań użytkowników, a tym samym pozwolą nam udoskonalić przedstawianą Tobie ofertę.

Marketingowe, remarketingowe, udostępnianie danych stronom trzecim

Aby zapewnić nam możliwość dostosowania naszych kampanii marketingowych do Twoich potrzeb, zbieramy informacje o tym, w jaki sposób trafiasz na naszą witrynę internetową i w jaki sposób korzystasz reagujesz na nasze reklamy. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej ulepszyć nie tylko nasze reklamy, ale także treści na naszej stronie. Nasi partnerzy marketingowi także wykorzystują te informacje do własnych celów, np. do personalizacji kont użytkowników lub profili na swojej platformie.

Zamknij ustawienia