RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Wykreślenie/dopisanie użytkownika/posiadacza pojazdu

Zawiadomienie o:
Dotyczy:

Dane właściciela pojazdu

Imię i nazwisko/firma:
Ulica:
Nr budynku/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
PESEL/REGON:

Dane pojazdu

Marka/model pojazdu:
Numer rejestracyjny:
Seria i numer polisy:

Dane kontaktowe właściciela pojazdu

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, prosimy o uzupełnienie adresu e-mail.

Załączniki

Prosimy o dołączenie skanu lub zdjęcia dokumentu (np. umowy darowizny, dowodu rejestracyjnego), potwierdzającego wykreślenie lub dopisanie współwłaściciela.
W przypadku wykreślenia lub dopisania użytkownika pojazdu prosimy o dołączenie pisemnego oświadczenia z własnoręcznym podpisem.

Przetwarzanie danych osobowych