RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Klauzula informacyjna - współpraca w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych:

 

Jest RESO Europa Service Sp. z o.o. (dalej: RESO) z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@reso.com.pl.


Informacja o wymogu podania danych osobowych


Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania wskazanych niżej celów.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • Podejmowania czynności w celu zawarcia umowy o współpracę dotyczącej wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • Zorganizowania i przeprowadzenia spotkań dotyczących zasad i warunków ewentualnej, przyszłej współpracy dotyczącej wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest weryfikacja kwalifikacji kandydata.

W przypadku nie podjęcia współpracy dane będą przechowywane do czasu zakończenia weryfikacji kandydata.

Odbiorcy danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów z grupy kapitałowej RESO a także podmiotom takim jak doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, pocztowych i kurierskich, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z RESO. W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym działalność RESO, organom ścigania, organom ochrony prawnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • przenoszenia danych (w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt poprzez wskazane powyżej dane kontaktowe Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.