RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Zasady zgłoszenia reklamacji

Zasady zgłoszenia reklamacji do Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce.

 

RESO Europa Service Sp. z o. o., działająca jako pełnomocnik Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce jest otwarta na wszelkie opinie dotyczące usług świadczonych przez Balcia, w tym obsługi klientów. Do każdej reklamacji podchodzimy w sposób rzetelny, zawsze na pierwszym miejscu stawiając satysfakcję Klienta.

 

Poniżej publikujemy procedurę zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce.

Możliwe formy zgłoszenia reklamacji:

 • Pisemnie - drogą pocztową na adres: 'Balcia Insurance' SE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa lub RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
 • Osobiście - w siedzibie 'Balcia Insurance' SE Oddział w Polsce lub RESO Europa Service Sp. z o.o. w formie pisemnej lub ustnej
 • Wypełniając elektroniczny formularz reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej RESO Europa Service Sp. z o.o.
 • E-mailowo na adres: reklamacje@reso.com.pl
 • Telefonicznie pod numerem 87 565 44 44 lub 57 595 44 44

Możliwe jest także zgłoszenie sprawy (po wyczerpaniu drogi reklamacji) do Rzecznika Finansowego albo zwrócenie się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

Terminy rozpatrzenia reklamacji

 

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie, BALCIA poinformuje osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację pocztą elektroniczną tylko na wniosek Klienta.

 

Informacje ogólne

 

Przysługuje Państwu także prawo do złożenia reklamacji do Komisji Nadzoru Finansowego, a także do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego.

Sposób i tryb rozpatrywania reklamacji złożonych do przywołanych instytucji regulują odpowiednie przepisy.

 

Aby złożyć reklamację należy podać dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszanego problemu:

 • Imię i nazwisko/nazwę firmy zgłaszającej reklamację
 • Adres zameldowania/siedziby firmy
 • Nr polisy/nr szkody
 • Nr telefonu/adres e-mail
 • Opis przedmiotu reklamacji
 • Uzasadnienie reklamacji – z podaniem ewentualnych dowodów

Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości identyfikacji autora nie będą rozpatrywane.

 

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez Balcia usługami.

 

Spełniając ustawowy obowiązek niniejszym informujemy o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Podmiotem wyłącznie właściwym, przeciwko któremu należy kierować pozew jest Balcia Insurance SE, ul. K. Valdemara 63, LV-1142, Łotwa. Adres do doręczeń: Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

 

Informujemy również o możliwość wystąpienia do właściwego miejscowego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta lub do Rzecznika Finansowego.

 

Istnieje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego, będącego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez BALCIA usługami. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl).