RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Zgłaszanie reklamacji do BTA 15 października 2015

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce oraz jej partner generalny – RESO Europa Service Sp. z o. o. dostosowały swoje kanały komunikacji, w celu ułatwienia zgłoszenia reklamacji.

Poniżej publikujemy procedurę zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce.

Możliwe formy zgłaszania reklamacji:

 • pisemnie – drogą pocztową na adres: „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa lub RESO Europa Service Sp. z o. o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki,
 • osobiście – w siedzibie „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce lub RESO Europa Service Sp. z o.o. w formie pisemnej lub ustnej,
 • wypełniając formularz internetowy, który jest dostępny na stronie internetowej bta.pl oraz reso.com.pl,
 • mailowo na adres: reklamacje@bta.pl lub reklamacje@reso.com.pl,
 • telefonicznie pod numerem 87 565 44 44 lub 57 595 44 44.

Możliwe jest także zgłoszenie sprawy (po wyczerpaniu drogi reklamacji) do Rzecznika Finansowego albo zwrócenie się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Terminy rozpatrzenia reklamacji:

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie, Towarzystwo poinformuje osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych.

Informacje ogólne:

Przysługuje Państwu także prawo do złożenia reklamacji do Komisji Nadzoru Finansowego, a także do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. Sposób i tryb rozpatrywania reklamacji złożonych do przywołanych instytucji regulują odpowiednie przepisy.

Aby złożyć reklamację należy podać dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszanego problemu:

 • imię i nazwisko/nazwę firmy zgłaszającego/cą reklamację,
 • adres zameldowania/siedziby firmy,
 • nr polisy/nr szkody,
 • nr telefonu/adres e-mail,
 • opis przedmiotu reklamacji,
 • uzasadnienie reklamacji – z podaniem ewentualnych dowodów.

Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości identyfikacji autora, nie będą rozpatrywane.