RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Ubezpieczamy szpitale – nowe oferty BTA w RESO 20 kwietnia 2015

Odpowiedzialność Cywilna Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i Biznes Pakiet to nowe produkty BTA w ofercie ubezpieczeń majątkowych skierowane do segmentu podmiotów branży medycznej, tj. szpitali.

Prace nad produktami ubezpieczeń dobrowolnych były poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb naszych klientów oraz toczyły się z udziałem ekspertów rynku medycznego, których wieloletnie doświadczenie i znajomość branży pozwoliły nam na właściwe zdefiniowanie i dopasowanie produktów do oczekiwań sektora medycznego.

Pomimo, że przedmiotowe produkty nie stanowią formalnie pakietu, to ich jednoczesne zawarcie, zwłaszcza OC dobrowolnego i OC obowiązkowego, stanowi kompleksową ochronę placówki leczniczej, jaką jest szpital.

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność zawodową, a także – jako standard, bez konieczności rozszerzenia umowy ubezpieczenia i opłaty dodatkowej składki – odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem mienia (tzw. odpowiedzialność za ryzyka stacjonarne) oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom szpitala, w związku z wypadkiem przy pracy.

Co istotne, ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie wypadku, który miał miejsce zarówno w Polsce, jak i na terytorium Unii Europejskiej, o ile szkody mają związek z wykonywaną przez szpital działalnością leczniczą na terenie naszego kraju. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje również, gdy pracownik szpitala udzieli pierwszej pomocy na terenie Polski, Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji w przypadku, kiedy jest to konieczne, np. wypadek samochodowy czy katastrofa kolejowa.

Z kolei produkt Biznes Pakiet stanowi kompleksową ochronę posiadanego majątku. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, stanowiące własność szpitala lub znajdujące się w jego posiadaniu, np. najem, dzierżawa, leasing.

Na podstawie OWU Biznes Pakiet można zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie:

  • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Zakres ubezpieczenia mienia, w tym sprzętu elektronicznego, może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe, np. ryzyko wandalizmu, kradzieży zwykłej, drobnych robót budowlanych czy też automatycznego ubezpieczenia środków trwałych.

Umowy ubezpieczenia mogą zostać zawarte na okres 1 roku, 2 lub 3 lat.

Płatność składki ubezpieczeniowej może zostać rozłożona na raty: półroczne, kwartalne, miesięczne – według wyboru Ubezpieczającego.

Jesteśmy przekonani, iż produkty skrojone na miarę oczekiwań docelowego klienta, właściwy proces underwritingu, a także bieżąca współpraca z ekspertami rynku medycznego – zaowocuje dla BTA i RESO otwarciem nowego, ciekawego i przyszłościowego obszaru biznesowego.