RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Dom Pakiet w nowej odsłonie 25 kwietnia 2017

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej podczas remontu, nadbudowy czy rozbudowy, ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia czy OC za szkody wyrządzone w ośrodkach turystycznych – to tylko niektóre nowe elementy zmodyfikowanego Dom Pakietu. Ubezpieczenie domów i mieszkań przeszło metamorfozę i od 25 kwietnia jest dostępne w nowej odsłonie. Dzięki zmianom klienci mogą się spodziewać większej ochrony ubezpieczeniowej.

Coraz więcej Polaków nabywa ubezpieczenie dla swoich domów i mieszkań. Popularność produktu stale rośnie, a wraz z tym rosną oczekiwania klientów. Choć wielu nadal zaspokaja własne potrzeby zwykłym ubezpieczeniem swojej nieruchomości – rozszerzonym co najwyżej o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, to jednak rośnie grupa osób, której zależy na niestandardowym zakresie ubezpieczenia. Odpowiadając na potrzeby i wymagania klientów, RESO Europa Service wprowadziła do swojej oferty zmodyfikowaną formułę Dom Pakietu – ubezpieczenia domów i mieszkań Balcia Insurance SE.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Jedną z najistotniejszych modyfikacji Dom Pakietu jest wprowadzenie zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

W podstawowym zakresie nowego Dom Pakietu znajdują się te ryzyka, które w innych tego typu produktach są dostępne w opcjach dodatkowych. Mowa tu chociażby o przepięciu czy ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes RESO Europa Service.

Oprócz przepięcia czy ubezpieczenia szyb, nowy produkt obejmuje zakresem również dewastację, graffiti czy rozmrożenie artykułów spożywczych. Ponadto posiada rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową podczas remontu, nadbudowy czy rozbudowy mieszkania lub domu. W standardzie znajduje się również ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia, roślinność ogrodowa, przedmioty osobiste gości, mienie służbowe czy elementy odnawialnych źródeł energii – kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

OC w życiu prywatnym

Przełomową zmianą w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest wprowadzenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za szkody związane z zalaniem nieruchomości. W takiej sytuacji nie ma konieczności wykazywania winy ubezpieczonego. Biorąc pod uwagę, że „zalania sąsiedzkie” są najczęstszymi szkodami występującymi w budynkach wielokondygnacyjnych, nowy zapis Dom Pakietu powinien zapewnić większy spokój wśród ubezpieczonych.

Dotychczas w ramach OC w życiu prywatnym wypłacane były odszkodowania za szkody wyrządzone przez domowników, dzieci, a nawet zwierzęta domowe. Obecnie ubezpieczający będzie mógł również ubezpieczyć pomoc domową. Ponadto w nowym zakresie OC znalazła się odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w związku z użytkowaniem przez niego pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych trwających nie dłużej niż 30 dni. Dotyczy to zatem pobytu ubezpieczonego w hotelach, motelach, pensjonatach, zajazdach, gospodarstwach agroturystycznych lub innych tego rodzaju podmiotach. Co ważne – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w ramach Dom Pakietu jest ważne na terytorium nie tylko Polski, ale także pozostałych krajów Europy.

Nowy zakres NNW i assistance

Nowy zakres NNW nie przewiduje limitów wiekowych i obejmuje świadczenia będące następstwem nieszczęśliwego wypadku z tytułu m. in. trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, kosztów nabycia protez lub środków pomocniczych, kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów czy skutków zawału serca lub udaru mózgu. Odpowiedzialność ubezpieczenia NNW obowiązuje na terenie całego świata, a suma ubezpieczenia może wynieść maksymalnie 50 tys. zł.

W przypadku ubezpieczenia assistance w nowym zakresie oprócz Home assistance znajdziemy również Medical assistance i usługi informacyjne.

Home assistance polega na zapewnieniu pomocy specjalisty domowego, a więc tak zwanej „złotej rączki”, a także pomocy specjalisty w zakresie sprzętu elektronicznego. Jeżeli w przypadku zaistnienia awarii lub wypadku nieruchomość została zniszczona w stopniu uniemożliwiającym dalsze zamieszkanie, ubezpieczony ma zapewnione zakwaterowanie w hotelu, transport mienia czy dozór mienia w miejscu ubezpieczenia przez okres 24 godzin.

Z kolei w ramach Medical assistance ubezpieczony może liczyć na wizytę lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki, dostawę leków, transport medyczny, opiekę domową po hospitalizacji czy opiekę nad osobami niesamodzielnymi.

System sprzedaży ratalnej Bacca

Po wprowadzeniu modyfikacji, Dom Pakiet będzie dostępny w systemie sprzedaży ratalnej Bacca. Ubezpieczający będzie miał zatem możliwość rozłożenia składki na 2, 4 lub 11 rat bez konieczności wpłaty pierwszej raty u Agenta. Wygodną funkcjonalnością systemu jest również opcja polecenia przelewu na rzecz Bacca, dzięki której nie trzeba będzie kontrolować harmonogramu płatności kolejnych rat. Do zawarcia umowy sprzedaży ratalnej wystarczy posiadanie dowodu osobistego ubezpieczającego oraz wskazanie numeru rachunku bankowego. Ponadto klient będzie mógł opłacać jedną ratę za więcej niż jedno ubezpieczenie.

Nowy Dom Pakiet został gruntownie przebudowany. Udogodnienia znalazły się zarówno w ubezpieczeniu mienia, jak również ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, NNW oraz assistance. W podstawowym wariancie możemy znaleźć bardzo ciekawy zakres. Ponadto będzie można oczywiście skorzystać z opcji dodatkowych. Jesteśmy przekonani, że nowy Dom Pakiet sprosta oczekiwaniom Klientów – dodał Prezes RESO.