Ważne informacje « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ważne informacje

1. Dokonując wpłaty na rachunek bankowy należy dokładnie sprecyzować tytuł przelewu np.:

 

 • rata do polisy PL-K1 0000001
 • regres dotyczący szkody OC/12/0000
 • aneks do polisy PL-K1 0000001

 

2. Po sprzedaniu pojazdu istnieje obowiązek:

 

 • przekazania Nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (najczęściej w postaci polisy ubezpieczeniowej)
 • powiadomienia na piśmie RESO Europa Service, w terminie 14 dni od daty zbycia pojazdu, o  sprzedaży pojazdu i o danych nowego Nabywcy

Informacja dotycząca nowego posiadacza pojazdu musi posiadać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • nazwę firmy
 • siedzibę i REGON firmy

Sankcją za niespełnienie powyższego obowiązku jest ponoszenie przez Zbywcę pojazdu odpowiedzialności solidarnej wraz z nowym właścicielem wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej za okres od dnia sprzedaży pojazdu do dnia powiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń.

Warto też pamiętać, aby  umowa kupna-sprzedaży/darowizny była wypełniona czytelnie i zawierała wszystkie niezbędne dane tj.:

 • datę zawarcia umowy sprzedaży/darowizny
 • dane Sprzedającego
 • dane Kupującego
 • dane dotyczące pojazdu (nr. rej, VIN, pojemność)
 • czytelny podpis Sprzedającego i Kupującego

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 

3. Zwrot składki przysługuje:

 

 • po sprzedaży pojazdu, jeżeli Nabywca złoży wypowiedzenie
 • po wyrejestrowaniu pojazdu
 • po odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy pojazd nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy OC
 • po wydaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów

Zwrot składki musi zostać wypłacony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji przez zakład ubezpieczeń o rozwiązaniu umowy OC przed upływem okresu, na który została zawarta, z innych przyczyn niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Przelew na rachunek bankowy to najlepszy i najprostszy sposób otrzymania zwrotu składki

Wniosek o zwrot niewykorzystanej składki

 

4. Rezygnując z polisy OC należy pamiętać:

 

 • wypowiedzenie wysłane listem  poleconym  Pocztą Polską, rozwiąże się w dniu nadania tego listu
 • w przypadku wysłania wypowiedzenia np. u operatora niepublicznego umowa OC ulegnie rozwiązaniu z dniem otrzymania wypowiedzenia przez ubezpieczyciela
 • w przypadku składnia wypowiedzenia agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu zakładu ubezpieczeń, umowa OC ulegnie rozwiązaniu z dniem doręczenia wypowiedzenia agentowi

Składając wypowiedzenie umowy OC warto się upewnić, iż posiadamy inną ważną umowę ubezpieczenia na dany pojazd.

Uwaga: Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych skutkuje karą nałożoną  przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w postaci opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, a w razie powstania szkody – zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez UFG wraz z poniesionymi przez Fundusz kosztami z tego tytułu.

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez Nabywcę
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC na koniec okresu ubezpieczenia

 

5. Zmieniając miejsce zamieszkania należy:

Zgłosić aktualne dane ubezpieczycielowi zgodnie z Art. 18.2 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.