Likwidacja szkód « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Likwidacja szkód

1. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu posiadającego ubezpieczenie OC w innej firmie, co mam zrobić?

Należy skontaktować się (telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila) z firmą ubezpieczeniową sprawcy zdarzenia, w celu zgłoszenia szkody.

Podczas zgłoszenia konieczne jest posiadanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, numeru polisy OC sprawy i numeru rejestracyjnego pojazdu.

O pozostałych dokumentach, niezbędnych w procesie likwidacji powiadomi Państwa odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeń.

 

2. Poniosłem szkodę w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu ubezpieczonego w innym kraju, co mam zrobić?

Proszę zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które udzieli niezbędnych informacji i pomoże w zgłoszeniu szkody.

Przy zgłaszaniu szkody wymagane jest posiadanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, numeru polisy OC sprawy i numeru rejestracyjnego pojazdu.

O pozostałych dokumentach niezbędnych w procesie likwidacji powiadomi Państwa odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeń.

 

3. Jestem sprawcą wypadku lub kolizji, co mam zrobić?

W przypadku zdarzenia, w którym nie ma rannych należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, a kolejno przekazać je Poszkodowanemu wraz z numerem polisy OC.

Proszę również poinformować Pokrzywdzonego, żeby skontaktował się z nami telefonicznie, w celu zgłoszenia szkody.

Z kolei w przypadku zdarzenia, w którym są ranni (nawet lekko), trzeba wezwać pogotowie i policję oraz poinformować Poszkodowanego, aby skontaktował się z nami telefonicznie, w celu zgłoszenia szkody.

 

4. Zgłosiłem szkodę, ale chciałbym zrezygnować z jej likwidowania, w jaki sposób mogę to zrobić?

Proszę przesłać do nas pisemną rezygnację z likwidacji szkody, zawierając w niej:

 • numer polisy, której dotyczy szkoda
 • numer szkody
 • dane osobowe ubezpieczonego
 • oświadczenie o rezygnacji z likwidacji szkody
 • przyczyna rezygnacji
 • własnoręczny podpis ubezpieczonego

Rezygnację można złożyć do momentu wypłaty odszkodowania.

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres e-mail: likwidacja@reso.com.pl
 • poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

5. Kiedy spotka się ze mną  rzeczoznawca?

Dogodny termin i miejsce oględzin ustalą Państwo wspólnie z naszym rzeczoznawcą, który skontaktuje się w ciągu 72 godz. (3 dni robocze) od dnia zgłoszenia szkody.

 

6. Co należy przygotować – oryginały czy kserokopie dokumentów?

W oryginalne powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 • wypełniony druk zgłoszenia szkody
 • oświadczenie sprawcy spisane na miejscu zdarzenia, jeśli zostało sporządzone
 • notatka policyjna
 • wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa

Pozostałe dokumenty, które nie zostały tu wyszczególnione można przesłać w postaci kopii lub skanów.

 

7. Czy dokumenty trzeba wysyłać pocztą?

Dokumenty, które nie zostaną udostępnione dla naszego rzeczoznawcy podczas dokonywania oględzin można przesłać za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres e-mail: likwidacja@reso.com.pl
 • poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Każdy dokument proszę oznaczyć numerem szkody podanym przez specjalistę przy rejestracji szkody.

 

8. Jak przebiega proces likwidacji szkody?

Proces likwidacji szkody przebiega następująco:

 • przyjęcie zgłoszenia (zarejestrowanie szkody)
 • oględziny uszkodzonego pojazdu
 • gromadzenie i analiza dokumentacji
 • ustalanie odpowiedzialności i rozmiaru szkody
 • w zależności od sytuacji może zostać powołana komisja lekarska
 • w zależności od sytuacji mogą zostać przeprowadzone oględziny ponaprawcze pojazdu
 • przyjęcie decyzji
 • wypłata odszkodowania (przy pozytywnej decyzji)

 

9. Jakie są sposoby rozliczenia szkody na pojeździe?

Rozliczenie wyliczane jest na podstawie kosztorysu – wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o wycenę, sporządzoną przez likwidatora, który bazuje na systemach eksperckich,  bez konieczności dokumentowania kosztów przeprowadzonej naprawy.

 

10. Co się dzieje w przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekracza wartość wyliczenia sporządzonego przez Balcia Insurance SE?

Przed przystąpieniem do naprawy proszę skontaktować się z nami, w celu przedstawienia kosztorysu sporządzonego przez warsztat wykonujący naprawę pojazdu i ustalenia dalszych czynności.

Po dokonanej naprawie niezbędne jest przedstawienie faktur dokumentujących naprawę. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Balcia Insurance SE może dokonać oględzin ponaprawczych pojazdu.

 

11. Po oględzinach odkryłem większy zakres uszkodzeń w pojeździe, co powinienem zrobić?

Należy dostarczyć do nas dokładny opis ujawnionych uszkodzeń. Dokumenty można przesłać za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres e-mail: likwidacja@reso.com.pl
 • poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Na tej podstawie Balcia Insurance SE dokona dodatkowych oględzin uszkodzonego pojazdu.

 

12. W ciągu ilu dni od zgłoszenia szkody otrzymam odszkodowanie?

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji o odszkodowaniu w ciągu 30 dni otrzymają Państwo pismo informujące o przyczynach braku decyzji i dalszym postępowaniu.

Podstawa prawna: Art. 14 pkt. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.