Elektroniczne zgłoszenie szkody komunikacyjnej « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Elektroniczne zgłoszenie szkody komunikacyjnej

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zakład ubezpieczeń: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa (dalej zwana Administratorem lub Balcia). Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail dpo.contact@balcia.com.

Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania wskazanych niżej celów.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy ubezpieczenia,
 • obsługa zgłoszenia szkody i likwidacja szkody – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz, o ile zgłoszono szkodę na osobie, zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
 • ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia; uzasadnionym interesem Balcia jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do RESO Europa Service Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach - Partnera Generalnego Balcia w Polsce, a także podmiotom takim jak lekarze, rzeczoznawcy, warsztaty naprawcze, podmioty świadczące usługę assistance, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, pocztowych i kurierskich, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Balcia.
W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym działalność Balcia, organom ścigania, organom ochrony prawnej.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, podatkowych oraz szkodowych.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Balcia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przenoszenia danych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Balcia umowy ubezpieczenia), tj. do otrzymania od Balcia danych osobowych w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Balcia za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na otrzymywanie informacji w inny sposób niż na piśmie
Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o dokumentach wymaganych do ustalenia odpowiedzialności Balcia:

telefonicznie na numer:
na e-mail:
Pouczenie o odpowiedzialności karnej:
Wypełniając formularz prosimy o podanie informacji prawdziwych, kompletnych i rzetelnych. Przypominamy o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 298 § 1 Kodeksu Karnego o treści: „Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Wykaz dokumentów
Kopie niżej wymienionych dokumentów są niezbędne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody.
Prosimy o dostarczenie:
 1. Dowód rejestracyjny lub karta pojazdu.
 2. Dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu i umożliwiające jego identyfikację, jeżeli właściciel n ie figuruje w dowodzie rejestracyjnym, np.: odprawa celna, umowa kupna-sprzedaży, faktura zakupu.
 3. Oświadczenie sprawcy spisane na miejscu zdarzenia , tylko i wyłącznie jeżeli jest w posiadaniu.
 4. Notatka policji, tylko i wyłącznie jeżeli jest w posiadaniu.
 5. W przypadku współwłasności pojazdu, dostarczenie oświadczenia drugiego współwłaściciela, co do sposobu wypłaty odszkodowania.
Umowa ubezpieczenia
Polisa seria i numer Balcia
Z jakiego ubezpieczenia chciał/a Pan/i zgłosić szkodę
Osoba zgłaszająca jest
Dane dotyczące sprawcy zdarzenia (kierowcy)
Imię, nazwisko/Nazwa firmy
PESEL
Seria i numer dokumentu tożsamości
Adres
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
E-mail
Dane dotyczące właściciela pojazdu sprawcy (takie same jak kierowcy)
Imię, nazwisko/Nazwa firmy
PESEL/REGON
Seria i numer dowodu tożsamości
Adres
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
E-mail
Dane pojazdu sprawcy
Marka samochodu Typ
Model Nr rejestracyjny
Dane dotyczące właściciela poszkodowanego mienia
Imię, nazwisko/Nazwa firmy
PESEL/REGON
Seria i numer dowodu tożsamości
Adres
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
E-mail
Dane dotyczące poszkodowanego (kierowcy)
Imię, nazwisko/Nazwa firmy
PESEL
Seria i numer dowodu tożsamości
Adres
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
E-mail
Dane dotyczące właściciela pojazdu poszkodowanego (takie same jak kierowcy)
Imię, nazwisko/Nazwa firmy
PESEL/REGON
Seria i numer dokumentu tożsamości
Adres
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
E-mail
Dane pojazdu poszkodowanego
Marka samochodu Typ
Model Nr rejestracyjny
Nr nadwozia (VIN) Seria i nr dowodu rejestracyjnego
Rok produkcji
Miejsce oględzin
Telefon do kontaktu w sprawie oględzin
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
Czy pojazd jest ubezpieczony w zakresie AC
Czy na przedmiocie szkody jest: Cesja/Zastaw/Leasing?
Proszę wybrać
Imię, nazwisko/Nazwa firmy PESEL/REGON
Adres
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
Proszę o podanie danych dotyczących Leasingobiorcy
Osoba zgłaszająca jest
Adres
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
Opis kluczy i zabezpieczeń
Opis kluczy pojazdu

Gdzie znajdował się w czasie kradzieży zapasowy komplet kluczy i sterowników?
Dokumenty zakupu pojazdu
Zabezpieczenia w pojeździe

Czy w chwili kradzieży urządzenia antywłamaniowe były uruchomione
Informacje dotyczące zdarzenia
Teren zabudowany
Data i godzina zdarzenia/ kradzieży (stwierdzenia kradzieży)
Miejsce zaparkowania/powstania szkody
Opis zdarzenia/okoliczności/zakres uszkodzeń pojazdu w przypadku włamania do pojazdu lub kradzieży części
Czy o zdarzeniu została poinformowana Policja?
Dane dotyczące świadka kradzieży
Imię, nazwisko/Nazwa firmy PESEL/REGON
Adres
ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
E-mail
Informacje dotyczące zdarzenia
Data i godzina zdarzenia
Miejsce zdarzenia
Opis zdarzenia
Czy o zdarzeniu została poinformowana Policja?
Czy o zdarzeniu została poinformowana Straż Pożarna?
Czy na miejscu zdarzenia zostało spisane oświadczenie?
Czy podczas zdarzenia w pojeździe były rzeczy, które uległy uszkodzeniu?
Czy pojazd poszkodowanego był holowany z miejsca zdarzenia?
Przeznaczenie pojazdu poszkodowanego
Czy pojazd jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy?
Dane osoby wypełniającej elektroniczne zgłoszenie szkody (uzupełnij z danych powyżej)
Imię, nazwisko PESEL
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
E-mail
Dane konta bankowego do przekazania wypłaty świadczenia
Numer rachunku bankowego
Zachowaj format 26 cyfr bez spacji i myślników
Imię i nazwisko/nazwa firmy właściciela rachunku bankowego
W tej części masz możliwość dołączenia scanu niezbędnych dokumentów, np. notatki z policji (jeżeli została udostępniona), oświadczenia sprawcy, dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, umowy kupna-sprzedaży, faktury zakupu, aktualnej polisy ubezpieczeniowej.