Zasady zgłoszenia reklamacji « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Zasady zgłoszenia reklamacji

Zasady zgłoszenia reklamacji  do Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce.

RESO Europa Service Sp. z o. o., działająca jako pełnomocnik Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce, jest otwarta na wszelkie opinie dotyczące usług świadczonych przez Balcia, w tym obsługi Klientów. Do każdej reklamacji podchodzimy w sposób rzetelny, zawsze na pierwszym miejscu stawiając satysfakcję Klienta.

Poniżej publikujemy procedurę zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce.

Możliwe formy zgłoszenia reklamacji:

 • pisemnie – drogą pocztową na adres: Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa lub RESO Europa Service Sp. z o. o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki lub agenta ubezpieczeniowego wykonującego czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz Balcia,
 • osobiście – w siedzibie Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce lub RESO Europa Service Sp. z o.o. w formie pisemnej lub ustnej lub agenta ubezpieczeniowego wykonującego czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz Balcia w formie pisemnej lub ustnej,
 • wypełniając elektroniczny formularz reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej reso.com.pl,
 • mailowo na adres: reklamacje@reso.com.pl,
 • telefonicznie pod numerem 87 565 44 44 lub 57 595 44 44.

Możliwe jest także zgłoszenie sprawy (po wyczerpaniu drogi reklamacji) do Rzecznika Finansowego albo zwrócenie się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Terminy rozpatrzenia reklamacji

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie, Towarzystwo poinformuje osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych.

Informacje ogólne

Przysługuje Państwu także prawo do złożenia reklamacji do Komisji Nadzoru Finansowego, a także do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. Sposób i tryb rozpatrywania reklamacji złożonych do przywołanych instytucji regulują odpowiednie przepisy.

Aby złożyć reklamację należy podać dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszanego problemu:

 • imię i nazwisko/nazwę firmy zgłaszającego/cą reklamację,
 • adres zameldowania/siedziby firmy,
 • nr polisy/nr szkody,
 • nr telefonu/adres e-mail,
 • opis przedmiotu reklamacji,
 • uzasadnienie reklamacji – z podaniem ewentualnych dowodów.

Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości identyfikacji autora nie będą rozpatrywane.

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez Balcia usługami.

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez Balcia usługami jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl).