RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Dla kogo
Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych (pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep, a także posiadaczy pojazdów wolnobieżnych) zarejestrowanych w Polsce

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu

Zakres ubezpieczenia
Zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na obszarach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego między Biurami Narodowymi

Suma gwarancyjna
Suma ta nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie –  5 000 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia
12 miesięcyw przypadku, gdy właściciel pojazdu na dzień przed końcem  trwania umowy nie zgłosi ubezpieczycielowi jej wypowiedzenia, zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).