Dom Pakiet « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Dom Pakiet

Dla kogo
Dla osób fizycznych.

Przedmiot ubezpieczenia
MIENIE:
dom, mieszkanie, stałe elementy domu lub mieszkania, mienie ruchome, mienie wartościowe, budynek gospodarczy, garaż, budowla, zewnętrzne elementy (domu, budynku gospodarczego lub budowli), szyby i przedmioty szklane, nagrobek, roślinność ogrodowa, sprzęt elektroniczny poza miejscem ubezpieczenia, dom letniskowy.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM:
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomocy domowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego (np. opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadanie i użytkowanie nieruchomości lub mienia ruchomego, posiadanie zwierząt domowych, amatorskie uprawianie sportu, użytkowanie rowerów).

NNW:
następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

ASSISTANCE:
świadczenie usług assistance:

 • pomoc techniczna (Home assistance):
  – specjalista domowy: ślusarz, elektryk, hydraulik, murarz, malarz, szklarz, dekarz, technik urządzeń grzewczych, specjalista od systemów alarmowych,
  – specjalista w zakresie sprzętu AGD, RTV, PC,
  – pomoc, gdy w przypadku awarii lub wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia mienia, dom lub mieszkanie zostało zniszczone w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze zamieszkanie: zakwaterowanie w hotelu, transport mienia, dozór mienia,
 • pomoc medyczna (Medical assistance):
  – wizyta lekarza pierwszego kontaktu,
  – wizyta pielęgniarki,
  – dostawa leków,
  – transport medyczny,
  – opieka domową po hospitalizacji,
  – opieka nad osobami niesamodzielnymi,
  – wizyta u psychologa w przypadku zgonu, ciężkiej choroby Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie,
 • usługi informacyjne, np.:
  – infolinia o sieci usługodawców, świadcząca usługi w zakresie przekazywania informacji
  o firmach realizujących usługi: naprawy sprzętu komputerowego, usługi ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych,
  – infolinia medyczna, przekazująca informacje dotyczące bazy danych aptek na terenie całego kraju, w tym również adresy, godziny pracy oraz numery telefonów, bazy danych placówek medycznych.

Zakres ubezpieczenia
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje m. in.:

 • możliwość ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również od wszystkich ryzyk – według wyboru Klienta,
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk obejmujące swoim zakresem (bez konieczności opłaty dodatkowej składki):
  – dewastację,
  – graffiti,
  – przepięcie,
  – rozmrożenie art. spożywczych,
  – szyby i przedmioty szklane od stłuczenia lub pęknięcia,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego w wartości odtworzeniowej – bez limitowania wieku,
 • możliwość ubezpieczenia nagrobka m. in. od kradzieży zwykłej, dewastacji,
 • w przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego w domu/mieszkaniu/domu letniskowym – ochrona obejmuje również mienie ruchome w pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych,
 • w przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego w domu/mieszkaniu od kradzieży z włamaniem i rozboju – ochrona obejmuje również ryzyko rozboju w zakresie przedmiotów osobistego użytku poza miejscem ubezpieczenia, na terenie Polski,
 • OC w życiu prywatnym – ochrona obejmuje Ubezpieczonego, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, pomoc domową – bez konieczności opłaty dodatkowej składki za te osoby:
  – odpowiedzialność za szkody „zalaniowe” na zasadzie ryzyka, bez konieczności wykazywania winy Ubezpieczonego,
  – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych trwających nie dłużej niż 30 dni (w hotelach, motelach, pensjonatach, zajazdach, gospodarstwach agroturystycznych lub innych tego rodzaju podmiotach),
  – możliwość rozszerzenia o OC najemcy lub OC wynajmującego. odpowiedzialność na terytorium krajów Europy,
 • szeroki zakres świadczeń w ubezpieczeniu NNW.

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia

12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy (zniżka za okres ubezpieczenia).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Dom Pakiet z dnia 31.03.2017

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu z dnia 11.01.2017

Karta produktu Dom Pakiet

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.