RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Assistance

Dla kogo
Dla Ubezpieczonych lub Kierowców samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia usługi assistance. Ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wariantu ubezpieczenia, objęte są zdarzenia wynikające z wypadku, awarii czy unieruchomienia.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, Balcia Insurance SE obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terytorium:

  • Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Europy, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym spośród następujących wariantów ubezpieczenia:

  • Podstawowym,
  • Rozszerzonym,
  • Maksymalnym.

Porównanie zakresów ochrony ubezpieczeniowej w poszczególnych wariantach przedstawia Tabela Nr 1 w OWU Assistance.

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia
12 miesięcy, jako dopełnienie ubezpieczenia OC lub Auto Casco z takim samym okresem odpowiedzialności.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określają
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Assistance z dnia 05.12.2016

Karta produktu Assistance