Gwarancje spełnienia zobowiązań finansowych przewoźników drogowych « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźników drogowych

Dla kogo
Dla przedsiębiorców, którzy wykonują zawód przewoźnika drogowego.

Przedmiot ubezpieczenia
Gwarancja spełnienia tych zobowiązań finansowych Ubezpieczonego, które pozostają w bezpośrednim związku z zakresem zawodowej działalności Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego.

Zakres ubezpieczenia
Zdarzenia ubezpieczeniowe, których przyczyny (podstawa zobowiązań finansowych i fakt ich niespełnienia lub nienależytego spełnienia przez Ubezpieczonego) powstały w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia
Zostaje ona ustalona zgodnie z wymogami przepisu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia i wynosi:

  • 9 000 EUR dla jednego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego
  • 5 000 EUR dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego

Okres ubezpieczenia
12 miesięcy.

Uwaga: Umowy tego ubezpieczenia mogą być wykorzystane jako poświadczenie przy ocenie zdolności finansowej Ubezpieczonego, w związku z wymogami opisanymi w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26/WE.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia

oraz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 s. 51 ze zm.)

 

 

Wniosek o ubezpieczenie

Załącznik do Wniosku

 

Wypełnione Wniosek o ubezpieczenie oraz Załącznik do Wniosku można przesłać za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres e-mail: przewoznik@reso.com.pl

– poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Jeżeli masz pytania zadzwoń pod numer 87 565 4449 lub napisz na przewoznik@reso.com.pl

 

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.