RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie graniczne

Dla kogo
Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, z wyłączeniem pojazdów zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

 

Okres ubezpieczenia
Nie krótszy niż 30 dni.

Karta produktu OC ppm

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

 

Zakres ubezpieczenia
Zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz obszarach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

 

Ochroną objęte są następstwa szkód na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), bądź na mieniu (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia).

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.